VAKUUTUKSET

Työnantajan on otettava lakisääteinen tapaturmavakuutus, kun hänen palveluksessaan on työsuhteisia työntekijöitä kalenterivuoden aikana yhteensä yli 12 päivää.  Vakuutus on otettava työn alkaessa, kun työtä aloitettaessa tiedetään, että 12 päivän raja ylittyy.  Vakuutusta ei voi ottaa alkamaan taannehtivasti. Työpäivillä tarkoitetaan kalenteripäiviä eikä esimerkiksi 8 tunnin työmäärää.  Kun kuusi henkilöä työskentelee kahtena päivänä, täyttyy tästä jo 12 päivää.

Työnantajan on otettava vakuutus kun työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät.  Työsuhteen tunnusmerkit ovat
-sopimus
-työn tekeminen toiselle
-työnantajan johto- ja valvontaoikeus
-työstä saatava vastike

Kaikkien tunnusmerkkien tulee täyttyä.  Työsopimus voi olla kirjallinen tai suullinen.  Vastikkeeksi katsotaan jokainen etu, jolla on taloudellista arvoa.  Tällaisia etuja ovat rahapalkka, luontoisedut, voitto-osuus, lahja-palkkiot, palvelurahat yms. yleensäkin kaikki veronalaiset etuudet tulkitaan vastikkeeksi.  Eli verokirjalla maksettava etuus on tällainen vastike. Ne joiden työsuhde ei täytä yo. esitettyjä tunnusmerkkejä eivät kuulu vakuutuksen piiriin ja heitä ei silloin pidä vakuuttaa lakisääteisesti. Sopimuspalokunnat ovat yleensä vapaaehtoisia palokuntia. Kunnan ja vapaapalokuntien väliset sopimusmallit ja järjestelmä lähtee yleensä siitä, että sammutustyöstä korvauksia saavien VPK:n jäsenten muodollinen työnantaja on yleensä sopimuspalokunta. 

Mikäli kunta maksaa VPK:lle korvauksen toiminnasta aiheutuvista menoista ja muutoinkin huolehtii sen maksuliikenteestä, tällöin lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisvelvollisuus on kuitenkin muodollisesti VPK:lla.  Eri asia on, että kunta voi VPK:n puolesta huolehtia tapaturmavakuutuksen ottamisesta sen nimiin, edellyttäen että VPK:lla työnantajana on vakuuttamisvelvollisuus.
Kunta huolehtii palokuntasopimuksen tehneen VPK:n puolesta lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta VPK:n nimiin.  VPK:lle on siis otettava erillinen vakuutus eikä VPK:n jäseniä voi sisällyttää kunnan omaan lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen.

Työntekijän korvauksen perustana on työsuhteesta saatava vuosityöansio. Ansiomenetyskorvaukset lasketaan vähintään laissa määrätystä vähimmäistyöansiosta, vaikka ansiotulo olisi tätä vähimmäistyöansiota alhaisempi.  Vuonna 2005 se on 9.470 €.

Vakuutus on voimassa suoritettaessa palokuntasopimuksessa mainittuja tehtäviä, joihin kuuluvat hälytykset, osallistuminen sammutus- ja pelastus-toimintaan sekä tilanteen aikainen päivystys paloasemalla, osallistuminen koulutussuunnitelman mukaisiin palokunnan harjoituksiin ja varallaolo. Vakuutus on voimassa silloin kun työnlaaduksi on merkitty palo- ja pelastustoimen mukaiset tehtävät.  Korvauksen saaminen edellyttää myös, että työsuhteen kaikki tunnusmerkit täyttyvät. Edellä tarkoitettu vakuutusturva ei koske muuta VPK-toimintaa. Myös nuoriso ym. jaostot ovat vakuutuksen ulkopuolella.

Pelastustoimintaan määrätty
Jos ihmisen pelastamiseksi tai muun onnettomuuden torjumiseksi on välttämätöntä, on pelastustoiminnan johtajalla oikeus määrätä palo- ja onnettomuuspaikalla tai sen läheisyydessä oleva työkykyinen henkilö, jolla ei ole pätevää syytä esteenä, avustamaan pelastustoiminnassa (Pelastuslaki 46 §). Tällaisiin pelastustehtäviin määrätylle henkilölle aluepelastuslaitos maksaa kohtuullisen palkkion. Korvausasian käsittelee Valtiokonttori.

Vakuutus käsittää kaikki VPK:n kirjoissa olevat aikuiset jäsenet tai nimetyt jäsenet.  Erillistä nimiluetteloa ei tarvita, jos koko jäsenmäärä vakuutetaan. Vakuutus on voimassa palonsammutuksessa, palonsammutusharjoituksissa, -kilpailuissa ja näytöstilaisuuksissa, paloasemaa ja -kalustoa kunnostettaessa, VPK:n harjoitusohjelman kuuluvassa urheilutoiminnassa, kuljetettaessa sairasta palopaikalta sairaalaan, pelastus- tai vastaavassa toiminnassa ja em. tilaisuuksiin liittyvillä meno- ja paluumatkoilla. Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus korvaa aina kun kysymyksessä on tapaturma joka on sattunut yo. tilanteissa.  Sovitut vakuutusmäärät ovat korvauksen perusteena.  Vapaaehtoisen vakuutuksen korvaus ei vähennä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvausta.  Vapaaehtoisen vakuutuksen voimassaolo ei ole riippuvainen työsuhteesta ja palkanmaksusta.

Yhteistyöterveisin
POHJOLA

Alla olevat liitteet päivitetty 3.9.2019

Vakuutusohje 2019